RACHUNEK SUMIENIA CZŁOWIEKA
DOJRZAŁEGO

"Spotkanie z Maryją w La Salette"
opracował  ks. Józef Pochwat MS

Sakramenty święte w Kościele katolickim stanowią tajemnicę żywego, osobowego spotkania Boga z człowiekiem; są pogłębieniem osobowej miłości Boga. Nie można pojmować ich ani jako "rzeczy", ani jako magicznych obrzędów. Przystępowanie do sakramentów świętych nie może być tu pojmowane jako podporządkowanie się prawnemu obowiązkowi, nałożonemu przez prawo Boże lub kościelne, albo jako nadzwyczajny i odświętny zabieg religijny. Uczestnictwo w sakramentach ma być osobowym przeżywaniem i praktykowaniem wiary w Boga.

Sakrament Pokuty jest ustanowionym przez Chrystusa znakiem pogłębienia lub ponownego nawiązania zerwanego kontaktu z Bogiem. Trzeba w świetle wiary szczerze i bezkompromisowo uznać, co było grzeszne w twoim życiu i co powodowało twoje osobiste odwrócenie się od Boga. Następnie należy uzyskać sakramentalne przebaczenie i naprawić krzywdy.

Sakrament Pokuty ma być punktem wyjścia do nowego życia. Ma ukierunkować przez wiarę i nadzieję na realizowanie miłości Boga, bliźniego, Kościoła i samego siebie.

Proponowany schemat to rachunek sumienia człowieka dojrzałego. Ma on stanowić pomoc do przeanalizowania w duchu wiary twego dotychczasowego życia. Równocześnie ma być ramowym programem nowego życia.

Szczera i ufna modlitwa zapewni ci pomoc Boga. Przed przystąpieniem do konfesjonału przypomnij sobie grzechy, obudź za nie żal, postanów poprawę, następnie wyznaj szczerze i dobrowolnie grzechy. Po spowiedzi zaś postaraj się o zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. Przy wyznawaniu grzechu ciężkiego przypomnij sobie ile razy go popełniłeś. Wyznaj wszystkie grzechy popełnione po ostatnio dobrze odprawionej spowiedzi.

I.  GRZECHY WOBEC BOGA

"Będziesz miłował Pana Boga Twego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie."  Mt 22,37-38

Toteż grzechem jest:

II.  GRZECHY WOBEC BLIŹNIEGO

"A drugie podobne pierwszemu przykazaniu jest: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego."  Mt 22,39

1.  Miłość ogólnoludzka

Miłość jest to wychodzenie poza siebie, poza krąg własnych spraw i problemów na spotkanie drugiego człowieka. To szacunek dla jego osoby, stworzonej na obraz i podobieństwo Boże, to świadomość wspólnoty losu i odpowiedzialności za los drugiego człowieka.

Toteż grzechem jest:

2.  Inne postacie miłości

Specyficzną postacią miłości jest miłość między mężczyzną i kobietą - miłość narzeczeńska i małżeńska. Jej wyrazem jest miłość erotyczna. Ona sama w sobie jest dobra jako przez Boga stworzona, ale w pewnych okolicznościach może być grzeszna.

a.  Miłość narzeczeńska

grzechem jest:

b.  Miłość małżeńska

grzechem jest:

3.  Miłość w rodzinie

Obowiązkiem rodziców jest troska o zdrowie i wszechstronne, a więc także religijne wychowanie dzieci oraz materialne utrzymanie rodziny.

a.  Miłość rodziców względem dzieci

grzechem jest:

b.  Miłość dzieci względem rodziców

grzechem jest:

4.  Prawo do życia i zdrowia

Każdy człowiek ma prawo do życia i zdrowia, które jest najwyższą wartością ziemską. Dlatego grzechem jest:

5.  Prawo do własności

Każdy człowiek ma prawo do własności; kto je narusza, popełnia zło. Dlatego grzechem jest:

6.  Prawo do prawdy i wolności

Każdy człowiek ma prawo do prawdy i wolności; odmawiać bliźnim tych praw, to znaczy grzeszyć:

III.  GRZECHY WOBEC KOŚCIOŁA

Kościół jest hierarchiczną, widzialną i duchową wspólnotą Ludu Bożego, ustanowioną przez Chrystusa (por. KK 8). Każdy katolik jest jego pełnoprawnym członkiem. Winien więc starać się poznać Kościół, być aktywnym w jego życiu zarówno widzialnym jak i duchowym, w pełnieniu jego zbawczej misji, brać odpowiedzialność za jego losy.

Grzechem jest:

IV.  GRZECHY WOBEC SAMEGO SIEBIE

Miłość samego siebie - to poszanowanie własnej godności osoby ludzkiej, troska o zdobywanie rzeczywistego dobra oraz wartości religijnych, moralnych i materialnych, którymi mamy dzielić się z bliźnimi.

Grzechami wobec miłości do siebie są:

a.  Małoduszność

b.  Zła ambicja

c.  Pycha i próżność

d.  Grzechy wobec ciała

e.  Brak umiaru

f.  Nieład życia

Strona główna