Poemat Boga-Człowieka

Księga III – Drugi rok życia publicznego

 1. POUCZENIE UCZNIÓW W DRODZE DO ARYMATEI
 2. W DRODZE KU SAMARII. POUCZENIE APOSTOŁÓW
 3. SAMARYTANKA FOTYNAJ
 4. Z MIESZKAŃCAMI SYCHAR
 5. GŁOSZENIE DOBREJ NOWINY W SYCHAR
 6. POŻEGNANIE Z LUDEM W SYCHAR
 7. POUCZENIE APOSTOŁÓW. CUD UZDROWIENIA SAMARYTANKI
 8. JEZUS ODWIEDZA CHRZCICIELA W POBLIŻU MIASTA ENON
 9. JEZUS POUCZA APOSTOŁÓW
 10. JEZUS W NAZARECIE: «SYNU, PÓJDĘ Z TOBĄ»
 11. W KANIE, W DOMU ZUZANNY. URZĘDNIK KRÓLEWSKI
 12. W DOMU ZEBEDEUSZA. SALOME PRZYJĘTA JAKO UCZENNICA
 13. JEZUS MÓWI DO SWOICH [UCZNIÓW] O APOSTOLSTWIE KOBIET
 14. JEZUS PRZEMAWIA DO GALERNIKÓW W CEZAREI NADMORSKIEJ
 15. UZDROWIENIE MAŁEJ RZYMIANKI W CEZAREI
 16. ANNALIA ŚLUBUJE DZIEWICTWO
 17. POUCZENIA DLA UCZENNIC W NAZARECIE
 18. JEZUS MÓWI NA JEZIORZE DO JOANNY, MAŁŻONKI CHUZY
 19. JEZUS W GERGESIE. UCZNIOWIE JANA
 20. Z NEFTALII DO GISZALI. SPOTKANIE Z RABBIM GAMALIELEM
 21. UZDROWIENIE WNUKA FARYZEUSZA ELIASZA Z KAFARNAUM
 22. JEZUS W DOMU W KAFARNAUM PO CUDZIE [UZDROWIENIA] ELIZEUSZA
 23. UCZTA W DOMU FARYZEUSZA ELIASZA, W KAFARNAUM
 24. USUNIĘCIE SIĘ NA GÓRĘ PRZED WYBOREM APOSTOŁÓW
 25. WYBÓR DWUNASTU APOSTOŁÓW
 26. PIERWSZE KAZANIE SZYMONA ZELOTY I JANA
 27. W DOMU JOANNY, MAŁŻONKI CHUZY. JEZUS I RZYMIANKI.
 28. AGLAE W DOMU MARYI, W NAZARECIE
 29. KAZANIE NA GÓRZE. «WY JESTEŚCIE SOLĄ ZIEMI»
 30. KAZANIE NA GÓRZE (część pierwsza). BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
 31. KAZANIE NA GÓRZE (część druga)
 32. KAZANIE NA GÓRZE (część trzecia)
 33. KAZANIE NA GÓRZE (część czwarta).
 34. KAZANIE NA GÓRZE (część piąta).
 35. UZDROWIENIE TRĘDOWATEGO U STÓP GÓRY.
 36. U STÓP GÓRY. SZABAT PO KAZANIU NA GÓRZE.
 37. UZDROWIENIE SŁUGI CENTURIONA
 38. «POZOSTAW UMARŁYM GRZEBANIE UMARŁYCH»
 39. PRZYPOWIEŚĆ O SIEWCY
 40. POUCZENIE W KUCHNI, W DOMU PIOTRA. WIADOMOŚĆ O POJMANIU CHRZCICIELA.
 41. PRZYPOWIEŚĆ O DOBRYM ZIARNIE I O ŻYCICY
 42. JEZUS W DRODZE DO MAGDALI. ROZMOWA Z PASTERZAMI
 43. JEZUS W MAGDALI. DRUGIE SPOTKANIE Z MARIĄ MAGDALENĄ.
 44. W DOMU MATKI BENIAMINA W MAGDALI.
 45. UCISZENIE BURZY
 46. «NIESZCZĘŚCIA SŁUŻĄ PRZEKONANIU WAS O WASZEJ NICOŚCI»
 47. OPĘTANI Z GERAZY
 48. Z TARICHEI W KIERUNKU TABORU. POCZĄTEK DRUGIEJ PODRÓŻY PASCHALNEJ
 49. W ENDOR, W GROCIE WRÓŻBIARKI. NAWRÓCENIE FELIKSA NAZWANEGO JANEM
 50. WSKRZESZENIE SYNA WDOWY Z NAIN
 51. PRZYBYCIE DO EZDRELONU I POBYT W POBLIŻU [DOMU] MICHEASZA
 52. SZABAT W EZDRELONIE. MAŁY JABES. PRZYPOWIEŚĆ O BOGACZU I ŁAZARZU.
 53. Z EZDRELONU DO EN-GANNIM. PRZEJŚCIE PRZEZ MAGEDDO
 54. Z EN-GANNIM DO SYCHEM W CIĄGU DWÓCH DNI
 55. Z SYCHEM DO BEROT
 56. Z BEROT DO JEROZOLIMY
 57. SZABAT W GETSEMANI
 58. W ŚWIĄTYNI, W GODZINIE SKŁADANIA OFIARY
 59. SPOTKANIE JEZUSA Z MATKĄ W BETANII
 60. POTĘGA SŁOWA MARYI
 61. AGLAE U NAUCZYCIELA
 62. EGZAMIN MARGCJAMA
 63. WIGILIA PASCHY W ŚWIĄTYNI
 64. JEZUS UCZY MODLITWY “OJCZE NASZ”
 65. JEZUS I POGANIE W BETANII
 66. PRZYPOWIEŚĆ O SYNU MARNOTRAWNYM
 67. PRZYPOWIEŚĆ O DZIESIĘCIU PANNACH
 68. PRZYPOWIEŚĆ O KRÓLU, KTÓRY PRZYGOTOWAŁ UCZTĘ DLA SWEGO SYNA
 69. W KIERUNKU BETLEJEM Z APOSTOŁAMI I UCZNIAMI
 70. W DRODZE DO ELIZY Z BETSUR
 71. W DOMU ELIZY. “NIECH WASZE CIERPIENIE PRZYNOSI OWOCE”
 72. W KIERUNKU HEBRONU. RACJE ŚWIATA I RACJE BOŻE
 73. PRZYJĘCIE ŚWIĄTECZNE W HEBRONIE
 74. W JUTCIE. KAZANIE W DOMU IZAAKA
 75. W KARIOCIE. PRZEMÓWIENIE W SYNAGODZE
 76. W DOMU JUDASZA Z KARIOTU
 77. OPĘTANA DZIEWCZYNKA Z BETGINNY
 78. NA RÓWNINIE, W DRODZE DO ASKALONU
 79. ZATARGI Z FARYZEUSZAMI. JEZUS PANEM SZABATU
 80. JEZUS I UCZNIOWIE W DRODZE DO ASKALONU
 81. [OPOWIADANIE O] NAUCZANIU I CUDZIE W ASKALONIE
 82. JEZUS W MAGDALGAD. ZNISZCZENIE POGAŃSKIEGO BOŻKA
 83. POUCZENIA APOSTOŁÓW W DRODZE DO JAMNI
 84. JEZUS I JEGO UCZNIOWIE W DRODZE DO MODIN
 85. JEZUS PRZEMAWIA DO ZŁOCZYŃCÓW
 86. PRZYBYCIE DO BETER
 87. PARALITYK PRZY SADZAWCE BETESDA
 88. W BETANII. «NAUCZYCIELU, MARIA WEZWAŁA MARTĘ».
 89. MARGCJAM POWIERZONY PORFIREI, MAŁŻONCE PIOTRA.
 90. JEZUS NAUCZA W BETSAIDZIE
 91. CHORA NA KRWOTOK I CÓRKA JAIRA
 92. JEZUS I MARTA W KAFARNAUM
 93. UZDROWIENIE DWÓCH NIEWIDOMYCH I OPĘTANEGO NIEMEGO
 94. PRZYPOWIEŚĆ O ZAGUBIONEJ OWIECZCE
 95. «PO PRZYPOMNIENIU PRAWA KAZAŁEM ŚPIEWAĆ NADZIEI PRZEBACZENIA.»
 96. JEZUS MÓWI DO MARTY: «MASZ JUŻ W RĘKU TWE ZWYCIĘSTWO»
 97. MAGDALENA W DOMU FARYZEUSZA SZYMONA
 98. «WIELE PRZEBACZONO TEMU, KTO BARDZO KOCHA.»
 99. ROZWAŻANIA O NAWRÓCENIU MARII MAGDALENY
 100. «WARTO STRACIĆ PRZYJAŹŃ, ABY ZDOBYĆ JEDNĄ DUSZĘ.»
 101. MAGDALENA IDZIE Z MARYJĄ DO UCZNIÓW
 102. PRZYPOWIEŚĆ O RYBAKACH
 103. MARGCJAM UCZY MAGDALENĘ MODLITWY "OJCZE NASZ"
 104. JEZUS DO FILIPA: «JA JESTEM POTĘŻNYM MIŁUJĄCYM». PRZYPOWIEŚĆ O ZNALEZIONEJ DRACHMIE
 105. WIEDZA NIE JEST ZEPSUCIEM, KIEDY JEST RELIGIĄ
 106. W DOMU W KANIE
 107. JAN POWTARZA PRZEMOWĘ JEZUSA [WYGŁOSZONĄ] NA GÓRZE TABOR
 108. JEZUS W NAZARECIE
 109. SZABAT W SYNAGODZE W NAZARECIE
 110. MATKA POUCZA MARIĘ Z MAGDALI
 111. W BETLEJEM GALILEJSKIM
 112. «POWOŁANIE JEST CZYMŚ WIĘCEJ NIŻ KREW». W KIERUNKU SZIKAMINON
 113. DO UCZNIÓW Z SZIKAMINON: «SPALIĆ SIEBIE»
 114. W TYRZE. «WYTRWAĆ – OTO WIELKIE SŁOWO»
 115. DO UCZNIÓW Z SZIKAMINON
 116. JEZUS DO MAGDALENY: «BĘDĘ PRACOWAŁ NAD TOBĄ OGNIEM I KOWADŁEM.»
 117. SYNTYKA – GRECKA NIEWOLNICA
 118. POŻEGNANIE Z MARTĄ, MAGDALENĄ I SYNTYKĄ
 119. JEZUS MÓWI O NADZIEI
 120. JEZUS UDAJE SIĘ NA GÓRĘ KARMEL Z JAKUBEM, SYNEM ALFEUSZA
 121. «KOCHAĆ DOSKONALE, AŻEBY BYĆ ŚWIĘTYM PRZYWÓDCĄ»
 122. «NAZWIJ SYNEM TEGO, KTO ZADA CI BÓL»
 123. PIOTR NAUCZA W EZDRELONIE: «MIŁOŚĆ JEST ZBAWIENIEM»
 124. JEZUS DO WIEŚNIAKÓW GIOKANY: «MIŁOŚĆ JEST POSŁUSZEŃSTWEM»
 125. NAJŚWIĘTSZA MARYJA: «MOJA LITOŚĆ JEST SILNIEJSZA NIŻ WSZYSTKO»
 126. «WYPEŁNIENIE DOBRA TO MODLITWA WIĘKSZA NIŻ PSALMY»
 127. DZIEŃ ISKARIOTY W NAZARECIE
 128. POUCZENIA DLA APOSTOŁÓW NA POCZĄTKU [DZIAŁALNOŚCI] APOSTOLSKIEJ
 129. «CZY TY JESTEŚ MESJASZEM?» – PYTAJĄ WYSŁANNICY CHRZCICIELA
 130. JEZUS PRACUJE JAKO STOLARZ DLA WDOWY W KOROZAIN
 131. «MIŁOŚĆ JEST TAJEMNICĄ I PRZYKAZANIEM CHWAŁY»
 132. «SERCE NIE JEST JUŻ OBRZEZANE»
 133. ŚMIERĆ JANA CHRZCICIELA
 134. «CHODŹMY DO TARICHEI»
 135. ROZMOWA Z UCZONYM W PIŚMIE
 136. PIERWSZE ROZMNOŻENIE CHLEBA
 137. JEZUS KROCZY PO WODZIE
 138. «JEŚLI BĘDZIECIE MIEĆ WIARĘ, PRZYJDĘ I UCHRONIĘ WAS PRZED NIEBEZPIECZEŃSTWEM»
 139. SPOTKANIE Z UCZNIAMI. UCZYNKI MIŁOSIERDZIA
 140. SKĄPSTWO I BOGATY GŁUPIEC
 141. W OGRODZIE MARII Z MAGDALI
 142. JEZUS WYSYŁA SIEDEMDZIESIĘCIU DWÓCH, ABY GO GŁOSILI
 143. SPOTKANIE Z ŁAZARZEM W OBOZIE GALILEJCZYKÓW
 144. SIEDEMDZIESIĘCIU DWÓCH [UCZNIÓW] RELACJONUJE JEZUSOWI, CO UCZYNILI
 145. W ŚWIĄTYNI PODCZAS ŚWIĘTA NAMIOTÓW
 146. JÓZEF I NIKODEM DONOSZĄ, ŻE ŚWIĄTYNIA JEST POWIADOMIONA O OBECNOŚCI
 147. SYNTYKA MÓWI W DOMU ŁAZARZA
 148. MISJA CZTERECH APOSTOŁÓW W JUDEI
 149. JEZUS OPUSZCZA BETANIĘ I IDZIE DO ZAJORDANII
 150. KUPIEC ZZA EUFRATU
 151. Z RAMOT DO GERAZY
 152. PRZEMOWA W GERAZIE
 153. SZABAT W GERAZIE
 154. ODEJŚCIE Z GERAZY
 155. W DRODZE DO BOZRY
 156. W BOZRZE
 157. MOWA I CUDA W BOZRZE
 158. POŻEGNANIE Z UCZENNICAMI
 159. W ARBELI
 160. IDĄC DO AERY
 161. JEZUS PRZEMAWIA W AERZE
 162. MARIA I MACIEJ
 163. «PRZYJMOWANIE SAKRAMENTÓW JEST DAREMNE, JEŚLI BRAKUJE MIŁOŚCI»
 164. «NIE MA NĘDZY, KTÓREJ JEZUS NIE MÓGŁBY PRZEMIENIĆ W BOGACTWO»
 165. «CHCIAŁBYM, ŻEBY SIEROTY MIAŁY MATKĘ»
 166. W NAIN W DOMU WSKRZESZONEGO DANIELA
 167. W OWCZARNI W ENDOR
 168. Z ENDOR DO MAGDALI
 169. JEZUS W NAZARECIE NA ŚWIĘTO POŚWIĘCENIA ŚWIĄTYNI
 170. JEZUS Z JANEM Z ENDOR I Z SYNTYKĄ W NAZARECIE
 171. POUCZENIE UDZIELONE MARGCJAMOWI PRZEZ JEZUSA
 172. SZYMON ZELOTA W NAZARECIE
 173. WIECZÓR W DOMU W NAZARECIE
 174. JEZUS I SALOME, MAŁŻONKA KUZYNA SZYMONA
 175. KUZYN SZYMON WRACA DO JEZUSA
 176. SZYMON PIOTR W NAZARECIE. WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ MARGCJAMA
 177. «NIC SIĘ NIE TRACI W ŚWIĘTEJ EKONOMII POWSZECHNEJ MIŁOŚCI»
 178. «JANIE Z ENDOR, UDASZ SIĘ DO ANTIOCHII»

Strona główna