Kontakt


Redaktorem strony jest Duch Święty, NOWY kontakt do Jego przyjaciela:
E-Mail : kontaktΙΧΘΥΣ ryba
  • ΙΗΣΟΥΣ (Iēsoûs) - Jezus
  • ΧΡΙΣΤΟΣ (Christós) - Chrystus
  • ΘΕΟΥ (Theoû) - Boga
  • ΥΙΟΣ (Hyiós) - Syn
  • ΣΩΤΗΡ (Sōtér) - Zbawiciel
Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał. (Jn 3:30)
Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.(Mt 4:4)
Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego.(Mt 4:7)
Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.(Mt 4:10)


« Ponieważ cała doskonałość nasza polega na upodobnieniu się do Chrystusa Pana, na zjednoczeniu z Nim i poświęceniu się Jemu, przeto najdoskonalszym ze wszystkich nabożeństw jest bezspornie to, które nas najdoskonalej upodabnia do Chrystusa, najściślej z Nim jednoczy i całkowicie Jemu poświęca. A że ze wszystkich stworzeń najpodobniejsza do Chrystusa Pana jest Matka Najświętsza, wynika stąd, że spośród wszystkich nabożeństw, tym, które duszę najlepiej poświęca Zbawicielowi naszemu i ją z Nim jednoczy, jest nabożeństwo do Najświętszej Panny, Jego świętej Matki. Im bardziej poświęcona jest Maryi, tym zupełniej należeć będzie do Jezusa » Jan Paweł II za św. Ludwikiem Maria Grignion de Montfort

TOTUS TUUS MARYJO - CAŁY TWÓJ MARYJO

Jan Paweł II


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!